قضاییه

همکاری

دارالترجمه رسمی گلستان با 40 سال سابقه فعالیت در زمینه ترجمه رسمی و غیر رسمی، آماده همکاری با موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو می باشد.

  •  ترجمه فوری مدارک
  • ترجمه رسمی مدارک با تایید دادگستری و وزارت خارجه
  • اخد تایید سفارت مربوطه در صورت نیاز