قضاییه

همکاری

دارالترجمه رسمی گلستان با 40 سال سابقه فعالیت در زمینه ترجمه رسمی و غیر رسمی، آماده همکاری با موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو می باشد.

  • تخفیف 15% به موسسات
  •  ترجمه فوری مدارک
  • پیک رایگان جهت دریافت و تحویل سفارشات بیش از 500،000 تومان
    (باید توجه داشت ارسال پیک رایگان تنها یک بار جهت دریافت مدارک یا تحویل ترجمه صورت می گیرد.)
  • ترجمه رسمی مدارک با تایید دادگستری و وزارت خارجه
  • اخد تایید سفارت مربوطه در صورت نیاز

موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو طرف قرارداد: