قضاییه

نرخنامه ترجمه رسمی از سال 1400

نرخنامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه
تعدیل تعرفه ترجمه رسمی از سال 1400
 
در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:
 
الف- اسناد تعریف شده(تیپ):اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
 
ب- اسناد معین نشده(غیرتیپ):اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
 
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو  صورت زیر خواهد بود:
  1. چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین(غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس  1,800 ریال می باشد.
  2. در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
 
درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛

قیمت ترجمه رسمی و خدمات دارالترجمه

قیمت ترجمه رسمی و خدمات دارالترجمه احوال شخصیه

قیمت ترجمه رسمی و خدمات دارالترجمه اسناد

مدارک تحصیلی

اسناد شرکت ها

گواهی کار

فهرست موارد افزایش قیمت

وجود هر یک از موارد زیر در سند شما موجب تغییر در قیمت ترجمه رسمی خواهد شد.

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد1

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد2

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد3

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد4

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد5


فهرست هزینه‌های جانبی دارالترجمه و ترجمه رسمی


هزینه‌های دفتری:

  • هزینه‌های دفتر به ازای هر سند 200,000 ریال خواهد بود. 

  • درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده(بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.

تعریف هر صفحه:

  • منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا 20 سطر است.