قضاییه

ترجمه رسمی و قوانین آن

طبق قوانین مورد توافق کشورها ،اسناد و مدارک جهت ارائه به سفارت خانه ها ویا طرف های تجاری خارجی باید توسط مترجم رسمی  زبان مربوطه ترجمه شده و روی سربرگ مترجم رسمی (که از سوی قوه قضاییه تامین می گردد) چاپ شود و پس از مهر وامضاء توسط مترجم ، در صورت نیاز و احراز شرایط به تایید دادگستری و وزرات خارجه برسد. 

اسناد و مدارک شامل اسناد سجلی و شخصی ، اسناد مالکیت ، انواع مختلف ریزنمرات و گواهی نامه های تحصیلی ، اسناد شرکت ها و سایر مدارکی است که در عرف حقوقی سند خوانده میشود.

جهت تایید اسناد و مدارک شرایطی باید احراز گردد که توسط سازمان های ذیربط تعیین می شود و در قسمت ترجمه رسمی و قوانین آن، در این وبسایت بطور مشروح توضیح داده شده است.