قضاییه

ترجمه آنلاین

اگر زمان کافی برای مراجعه به دارالترجمه را ندارید، می‌توانید با استفاده از فرم زیر

سفارش خود را به صورت آنلاین به آدرس ایمیل گلستان ارسال کرده و با دارالترجمه تماس بگیرید.

ایمیل: info@golestan166.com

تلفن: ۶۶۴۱۰۲۳۰ - ۶۶۴۰۶۲۹۲    موبایل: ۸۹۱۲۵۳۹-۰۹۱۹

پس از برآورد هزینه و زمان تحویل کار توسط مترجمان دارالترجمه رسمی گلستان، می‌توانید پیش پرداخت خود را به
 شماره کارت:  ۰۰۶۸ - ۹۷۵۳ - ۳۳۷۷ - ۶۱۰۴ به نام حمیدرضا افشار،  بانک ملت
 واریز نموده و فایل ترجمه شده خود را در زمان مقرر از طریق ایمیل دریافت نمائید.