قضاییه

مترجمان همکار

 خانم پریچهر نصیری

مترجم رسمی انگلیسی
 آقای علیرضا احمدی

مترجم رسمی ایتالیایی
 آقای علی محمد سادات افسری

مترجم رسمی ایتالیایی
آقای فربد فرنیا

مترجم رسمی عربی
 آقای رفعت الله رحیمی

مترجم رسمی اسپانیایی  
 آقای هادی میرخانی

مترجم رسمی فرانسه
  آقای محمد گنجی

مترجم رسمی روسی
 آقای محمد مراد نجفی

مترجم رسمی روسی
  آقای عباس رهبر

مترجم رسمی روسی
  آقای میر کاظم پیشنماز زاده

مترجم رسمی ترکی
 آقای سید سیاوش کریمی مداحی

مترجم رسمی صربی
 آقای محمد کیومرثی جرتوده

مترجم رسمی اردو
 خانم هاله دیلمی

مترجم انگلیسی
 آقای منصور واثق نیا

مترجم رسمی رومانیایی
  آقای محمد سعید نعمتی

مترجم رسمی سوئدی
 خانم زهرا میرکی

مترجم رسمی چینی
 خانم مرضیه قزوینه

مترجم آلمانی
 خانم نجمه دارابیان

مترجم انگلیسی
 خانم عاطفه چوپانی

مترجم انگلیسی
  خانم سهیلا محمودیان

مترجم انگلیسی