قضاییه

مترجمان همکار

آقای علیرضا احمدی
 
مترجم رسمی ایتالیایی
آقای علی محمد سادات افسری
 
مترجم رسمی ایتالیایی
آقای رفعت الله رحیمی
 
مترجم رسمی اسپانیایی
آقای هادی میرخانی
 
مترجم رسمی فرانسه


آقای عباس رهبر
 
مترجم رسمی روسی
آقای محمد کیومرثی جرتوده
 
مترجم رسمی اردو
جلال قره یاضی
 
مترجم زبان ترکی
خانم مرضیه قزوینه
 
مترجم آلمانی