قضاییه

مترجمان همکار

خانم سارا سادات بدری
مترجم رسمی ایتالیایی
آقای رفعت الله رحیمی
 
مترجم رسمی اسپانیایی
آقای محمد عواد زاده
 
مترجم رسمی فرانسه


آقای عباس رهبر
 
مترجم رسمی روسی
آقای سید کاظم طباطبایی
 
مترجم رسمی اردو
آقای پرویز خالقی
 
مترجم زبان ترکی