قضاییه

قیمت ترجمه رسمی و خدمات دارالترجمه

براساس ماده 53 آئین نامه اجرائی   ( قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی )   مصوب 31/05/1377 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات  بعدی  (  نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی )  که به تفکیک نوع سند ، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و بر اساس پیشنهادهای دریافت شده ، بازنگری شده است ، به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ 15/07/1394 در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می باشد . 
 
* این نرخ نامه مربوط به زبان فارسی به انگلیسی و آلمانی  میباشد.

 

لیست قیمت ها 1 لیست قیمت ها 2 لیست قیمت ها 3 لیست قیمت ها 4 لیست قیمت ها 5
 
تبصره 1 -   به ازای هر یک از موارد زیر در سند مبلغ 75.000ریال اضافه می شود: 
  • هزینه های دفتری (کپی ، پلمپ و ....)
  • ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا رویداد
  • هر انتقال در سند مالکیت
 
تبصر 2 - برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر ، هر فرزند ، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 30.000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود .
 
تبصره 3 - هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با |آن برای هر نسخه 25٪ هزینه ترجمه می باشد. اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود .
 
تبصره 4 -  هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال می باشد.  
                      
تبصره 5 - منظور از هر صفحه ، صفحات A4  تا 20 سطر می باشد .