قضاییه

ترجمه اسناد مربوط به اتباع بیگانه

۱- کارت اقامت و کارت سبز:

الف) کارت اقامت و کارت سبز در صورت ارائه نامه جهت صحت و اصالت کارت از سوی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) کارت (برگه) تردد بین شهری یا بین استانی قابل تأیید نیست.


۲- گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه:

الف) گواهی ولادت اتباع خارجی صادر شده در ایران با ارائه نامه از امور اتباع و مهاجرین خارجی و یا از اداره تابعیت و امور پناهندگان جهت صحت و اصالت گواهی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی صادر شده از سازمان ثبت احوال کشور قابل تأیید است.

ج) گواهی ازدواج شرعی اتباع خارجی صادر شده از بنیاد صدر قابل ترجمه و تأیید نیست و در صورت نیاز ترجمه گواهی صادر شده از امور اتباع و مهاجرین کشور که صحت گواهی ازدواج را تأیید نمودند قابل ترجمه و تأیید است.

د) دادنامه طلاق در صورتیکه در دادگاه ایران صادر شود با ارائه نامه از امور اتباع و یا با ارائه نامه از دادگاه مربوط مبنی بر صحت و اصالت دادنامه قابل ترجمه و تأیید است.


۳- پروانه کار اتباع:

پروانه کار اتباع خارجی صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی قابل ترجمه و تأیید است.