قضاییه

ترجمه اسناد و مدارک صادره از خارج کشور

۱- مدارک تنظیمی در خارج از کشور:

مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.


۲- گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی:

گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.


۳- گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی:

گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.